Privacyvoorwaarden

Privacy Statement

Stichting Gods Original Design, gevestigd aan Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 16, 2252 EB Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.godcentre.nl
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 16
2252 EB Voorschoten
+31718200282

De heer J. Timmers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Gods Original Design. Hij is te bereiken via info@godcentre.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Gods Original Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@godcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Gods Original Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Gods Original Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Gods Original Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Gods Original Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Gods Original Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Gods Original Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Gods Original Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@godcentre.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Gods Original Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@godcentre.nl.

Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd:

GODcentre kiest ervoor dat haar wekelijkse samenkomsten online zichtbaar te volgen zijn. Hierdoor vergroten wij de betrokkenheid van de gemeenteleden die zelf niet meer aanwezig kunnen zijn.

 • De kerkdiensten staan online en voor iedereen zichtbaar.
 • Er is een speciaal aangewezen ‘niet filmen’ vak voor diegene die niet gefilmd willen worden.
 • Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, tenzij zij in het ‘niet filmen’ vak zitten.
 • Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw en doopdiensten) worden met de betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen van de dienst.
 • Indien iemand onbedoeld/ongewenst in beeld is gebracht heeft hij/zij het recht om zijn beeltenis te laten verwijderen. In de privacy-verklaring staat de procedure.

Plaatsen van content op social media

 • Op social media (Instagram en Facebook) plaatsen wij content van de kerkdiensten.
 • Voordat wij content plaatsen van gevoelige opnames op onze sociale media vragen wij schriftelijk/via mail toestemming aan de betreffende bezoeker/gemeentelid.