ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE LEVERING VAN EEN  PRODUCT OF DIENST 

Artikel 1: Definities 

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de  volgende betekenis: 

Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Leverancier de Overeenkomst heeft  gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt. 

Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website  bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt. 

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of  soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie. 

Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of  bedrijf. 

Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte  werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd  zijn voor Afnemer. 

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het  Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt  geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd. 

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor  overeengekomen eigenschappen. 

Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere  webpagina. 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee  verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht,  handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en  eenlijnsprestaties. 

Leverancier: de natuurlijke persoon of entiteit die via de Website Producten en/of  Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter  zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere  conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen  van toepassing verklaarde bepaling of uiting. 

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst. 

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te  stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk  te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur. 

Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Afnemer  bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan. 

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van  ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of  Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle  (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die  (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een  Overeenkomst. 

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door  Afnemer van de Website. 

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere  Algemene Voorwaarden uitgesloten. 

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die  Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene  Voorwaarden. 

Artikel 3: Communicatie 

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden  behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet  daarvan wordt afgeweken. 

3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als  bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer. 

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van  verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de  communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of  

toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor  risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

Artikel 4: Informatieplichten Leverancier 

4.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten  van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld.  Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de  Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in  de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de  toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. 

4.2 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de  Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht  om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor  Afnemer toegankelijk te houden. 

4.3 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de  Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of  anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de  gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in de  Overeenkomst. 

4.4 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van  elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is  gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing. 4.5 Leverancier stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie  beschikbaar: 

a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst; 

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen; 

d. de wijze van aflevering en betaling; 

e. de eventuele kosten van aflevering; 

f. het adres waar Afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het  hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Leverancier  anders wordt aangegeven. 

4.6 Leverancier wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Afnemer ontbindings- en/of  vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Leverancier niet voldoet aan in de wet  vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of  vernietigingsrecht van Afnemer op grond van schending door Leverancier van  informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het  totstandkomen van de Overeenkomst, behoudens voorzover de wet een andere termijn  voorschrijft. 

4.7 Indien Afnemer gebruikmaakt van een Agent, is Afnemer verantwoordelijk voor alle  (rechts)handelingen die Afnemer met behulp van de Agent verricht en worden deze  volledig toegerekend aan Afnemer. Indien de Agent door middel van het aanklikken van  een Button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of  een reservering maakt, is Afnemer daaraan volledig gebonden. Als nog geen Producten of  Diensten ter beschikking zijn gesteld, kan Afnemer de Overeenkomst ontbinden zonder  schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de  Overeenkomst door Leverancier ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te  willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten. 

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst 

5.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen  van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.  Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van  voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De  Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van  Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of  middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen,  schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. 

Artikel 6: Prijzen en betaling 

6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten of Diensten de in de  Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de  Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4. 6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in  reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.  De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde  prijs hoger is dan de elders op de Website van Leverancier op het moment van de  totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de  Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden,  onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten. 6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Leverancier een andere termijn is  aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2  (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in  andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. 6.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een  ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over  het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten  plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2)  na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal  alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde  te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten  en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van  de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als  Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft  plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur. 

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens  toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met  inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. 

7.2 Producten worden fysiek en onder rembours verzonden tenzij uit de Website van  Leverancier voortvloeit dat zij op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de  Producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van Consument  zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten 

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Leverancier in  het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of  bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze  Producten of Diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot  Programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende Producten en Diensten  verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door  Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen,  aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in  de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. 

8.2 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door  Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op  enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen  dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de  desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde  bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Leverancier kan aantonen dat  Afnemer door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de  desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Afnemer  te laten retourneren tegen terugbetaling van de terzake door Afnemer betaalde bedragen,  onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende  periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Leverancier gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming  en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten. 

8.3 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van de  Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten  van derden. 

8.4 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele  Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is. 

8.5 Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter  beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop  reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische  (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Afnemer  toegestaan van ter beschikking gestelde Programmatuur een back-upexemplaar te maken  dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met  betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid  bevat als het originele exemplaar. 

8.6 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten in Nederland inbreuk  maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op  voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert over het bestaan en de  inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat  in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het  voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voorzover nodig verleent  Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van  verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling.  Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan  Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van  Leverancier vervalt indien en voorzover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door  wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Afnemer of  namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van de Producten of Diensten  in combinatie met niet door Leverancier ter beschikking gestelde Producten of Diensten  of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde  Producten of Diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd. 

Artikel 9: Privacy 

9.1 Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van  Leverancier (welke hier: link naar privacyverklaring (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de  daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens. 

9.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer  verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de  bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt  doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de  Producten of Diensten die Afnemer heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in  een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder  mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het 

verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer. 

9.3 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst  inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in  aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen.  Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het  betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van  een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor  het gebruik dat Afnemer van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of  verhinderd. 

Artikel 10: Garanties 

10.1 Gebreken welke door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van  30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van  de Diensten zullen door Leverancier, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld  ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te  rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging  van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. Het hiervoor in  dit artikel bepaalde geldt niet indien door Leverancier Producten ter beschikking worden  gesteld aan een Consument. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het  normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of  derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van  gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de  Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten. 

11.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de  aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per  gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt)  beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier  betaalde vergoedingen exclusief BTW. 

11.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.6 vrijwaart Afnemer, niet zijnde een  Consument, Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter  zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend  

uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten en/of Diensten. 

11.4 De artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn niet van toepassing indien en voorzover de  desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van  Leverancier of zijn werknemers. 

Artikel 12: Overmacht 

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders  dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van  overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming  van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de  desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te  zijn. 

Artikel 13: Geheimhouding 

13.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke  informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze  informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de  informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.  Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een  geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze  vertrouwelijke informatie. 

13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het  moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is  geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van  een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en  deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was. 

Artikel 14: Duur en beëindiging 

14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

14.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur wordt de  Overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van Partijen, verlengd met een  periode van telkens 1 jaar, tenzij een Partij deze opzegt tegen het einde van de looptijd  met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

14.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of  liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst  geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot  enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

14.4 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.3 zijn alle  vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel  opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de  ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. 14.5 Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van  informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een  generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het  ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Leverancier het recht een gedeelte van de  prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of  vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voorzover zulks naar maatstaven  van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

14.6 Indien Afnemer een Consument is, heeft Afnemer het recht om gedurende 7 (zeven)  werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te  ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden  ingeval Leverancier niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De  Consument dient het Product, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending  van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Leverancier zich ten  aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen. 

14.7 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 14.1, 14.2 of 14.3 zullen de  volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: – openstaande betalingen; 

– geheimhouding; 

– Intellectuele Eigendomsrechten; 

– aansprakelijkheid. 

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan  daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken. 

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen 

15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de  Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch  worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 

Artikel 16: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van  toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk  Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde  Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn. 16.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen  gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder  gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de  Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs. 

16.3 Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de  bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang  bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen  de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg.  Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht  op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet  toegestaan. 

16.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden  inschakelen. 

16.5 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan  derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van  verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze  het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende  mededeling op te zeggen. 

16.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de  Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn,  dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen,behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van  redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

16.7 Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt  voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van  haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale  rechtsregels bevoegde rechter. 

16.8 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk  uitgesloten.